Prevenció Risc Escolar
Català
Català   Castellà Castellano
 
Cercar:
 
Gestors i funcions
 Portada
 Legislació
 Titular i/o Direcció
 Delegats de Prevenció
 Comité de Seguretat i Salut
 Servei de Prevenció
També et pot interessar:
   Llei de Prevenció
   Darreres publicacions
   ABC de la Prevenció
   
Treballes a una escola?
 
Fletxa Portada
Imatge llibres
Candau Aquesta pàgina utilitza una connexió segura (SSL) per transmetre la informació.

Gestionar la prevenció: cosa de tots

El compromís i la responsabilitat en el compliment de la normativa i en l'assoliment de les condicions de salut laboral necessàries no pot quedar a la responsabilitat d'unes soles mans. Els professionals, docents i no docents, tenen el dret i l'obligació de participar en l'activitat preventiva de diverses maneres.

  • Comunicant els perills que s'observen en el decurs de l'activitat professional, ajudant a detectar-los.
  • Sent conscients dels riscos i perillositat de les activitats i seguint les recomanacions preventives d'una bona salut.
  • Mitjançant el treball dels representants legals o especialitzats i col·laborant en les iniciatives col·lectives quan sigui necessari.

Certament, però, la titularitat i direcció de l'escola, amb l'ajut dels representants dels treballadors, han de vetllar d'una forma molt específica per assegurar unes bones condicions de seguretat i salut en el treball. A ells els pertoca garantir el cicle denominat gestió dels riscos laborals.


Fase I: Avaluació del risc

Objectiu: Identificar, analitzar i valorar el risc per tal d'eliminar o controlar els possibles perills que generi la nostra activitat.

Descripció: Identificar els perills, que són la font dels riscos; es tracta de tenir en un llistat, el més exhaustiu possible, els perills que afecten l'activitat laboral. Després cal definir els possibles riscos i valorar-los, ponderant la seva gravetat.

Agents que hi participen: Tècnics dels serveis de prevenció, l'empresa i els treballadors, individualment o col·lectivament, per mitjà dels seus representants.


Fase II: Control del risc

Objectiu: Eliminar els riscos o reduir els que no es puguin evitar.

Descripció: Adopció de les mesures adients per a cada situació de risc.

Agent responsable: Empresa.


Fase III: Planificació de l'activitat preventiva

Objectiu: Planificar la prevenció dels riscos laborals detectats.

Descripció: Implementació de les mesures de control de forma racional, d'acord amb la gravetat dels riscos detectats i sobre la base de l'organització de l'activitat preventiva que tingui l'empresa. Aquesta activitat preventiva s'ha de planificar, en funció de la gravetat del risc, acordant les mesures, la seva data d'aplicació, la responsabilitat de l'execució i, si cal, la corresponent partida pressupostària.

Agents que hi participen: Tècnics dels serveis de prevenció, l'empresa i els treballadors, individualment o col·lectivament per mitjà dels seus representants.

Imprimir
 
     
 
Assegurances GASSIOT
Universitat Ramon Llull
Catalana Occident
Fundació Escola Cristiana
Agrupació Escolar Catalana
© Prevenció Risc Escolar, S.L.