Prevenció Risc Escolar


Gestió de la prevenció > Eines de gestió > Portada

La prevenció és cosa de tothom: equip directiu, docents, personal d'administració i serveis, alumnes, pares, la pròpia administració... Però també queda clar que, en cada centre escolar, hi ha determinades persones que tenen una especial responsabilitat en gestionar la prevenció. Una responsabilitat que necessàriament, com en qualsevol altra tasca de gestió, ha de veure's recolzada en una sèrie d'eines o tècniques de gestió que permetin assumir-la.

En el sentit apuntat, la secció dedicada a la gestió de la prevenció presenta tot allò que cal tenir en compte, dibuixant d'alguna forma el cicle de la gestió que s'aplicaria en altres àmbits de l'escola: diagnosticar les situacions de risc, planificar les consegüents accions preventives a nivell de recursos materials, recursos humans i mètodes de treball, implementar aquestes mesures i avaluar els seus resultats.

En aquest procés de millora de la seguretat i vinculades a les mesures a implementar dins del cicle de gestió al qual hem al·ludit, destaquem la importància de:


A més, però, d'aquestes accions d'especial significació, la responsabilitat de gestionar la prevenció obliga a tenir especial atenció en els següents aspectes:


Document extret de www.prevencio.cat
© Prevenció Risc Escolar, S.L.