Prevenció Risc Escolar


Risc laboral > Personal subcontractat > Portada

És cada vegada més freqüent la contractació de determinats serveis a empreses externes al centre educatiu. Alguns serveis, com els de menjador i mitjapensió, el transport, la neteja o determinades tasques de manteniment, s'han anat externalitzant, ja sigui per la necessitat d'abaratir costos o per la necessitat d'especialització.

En relació a aquests treballadors que donen serveis a l'escola contractats per altres empreses, també cal vetllar per la prevenció de riscos laborals. És assenyat pensar que les mesures que s'apliquen al personal del centre són també positives i defensores de la salut del personal que no està contractat per l'escola. La normativa és clara al respecte. Malgrat aquestes consideracions generals, algunes activitats molt específiques relacionades amb la neteja i el manteniment mereixen una especial atenció. El risc inherent a les tasques de netejar vidres, reparar finestres, mantenir instal·lacions elèctriques d'alt voltatge fer tasques de paleta en llocs penjats o, per exemple, podar arbres del pati o fer el manteniment de determinats equipaments esportius, com cistelles de bàsquet o enllumenat, és evident. No és suficient amb saber-ho i, quan es donen aquest tipus de circumstàncies, cal, des de l'escola, prendre les mesures oportunes:


Document extret de www.prevencio.cat
© Prevenció Risc Escolar, S.L.