Prevenció Risc Escolar


Risc laboral > Personal docent > Portada

L'estudi de baixes laborals demostra que, a més del risc d'accidents inherent a tota activitat humana, el col·lectiu docent es troba principalment exposat a patologies foniàtriques, musculoesquelètiques i psicològiques. Aquesta realitat laboral, generalment poc coneguda, demana dels propis docents i dels gestors de l'ensenyament més informació, sensibilització i, lògicament, prevenció. Aquestes són les millors vies per a garantir la salut del professorat i personal no docent que treballa a l'escola i les universitats.


Els riscos generals de l'ensenyament, i dels quals parlarem en aquest gran apartat són:


La salut laboral, un dret

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix salut com a l'estat de benestar físic, mental i social complert, i no només com a l'absència de malaltia. S'afirma així una concepció de la salut de l'ésser humà que supera la clàssica perspectiva biològica o funcional per reconèixer la dimensió psíquica i social de la persona. Sense abandonar el concepte unitari de salut, a l'hora d'assolir i preservar aquest dret de la persona s'han de tenir en compte els diferents àmbits on l'ésser humà es desenvolupa i com es reconeix explícitament dins de l'ordenament jurídic del nostre país. Els referents els trobem en la Constitució Espanyola i en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

La Constitució Espanyola eleva a dret fonamental el dret a la vida, a la integritat física i moral, en virtut de l'article 15, i així mateix reconeix explícitament, mitjançant l'article 43, el dret a la protecció de la salut.

La majoria dels ciutadans dediquen al treball una tercera part de la seva activitat quotidiana. La repercussió i impacte de l'activitat laboral sobre la salut dels ciutadans és tan important que els poders públics, en compliment del manament constitucional de vetllar per la seguretat e higiene en el treball (article 40.1 CE) regulen mitjançant dret específic els drets i deures al respecte.

El marc de desenvolupament el trobem en la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, la qual proclama en el seu article 14.1 el dret dels treballadors a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball i un correlatiu deure dels empresaris de protecció dels treballadors contra els riscos laborals.

Al Reial Decret 1299/2006, del 10 de novembre (BOE núm. 302, 19/12/06), s'inclou com a malaltia professional i sota el codi 2L010, els "Nòduls de les cordes vocals a causa dels esforços sostinguts de la veu per motius professionals".


Document extret de www.prevencio.cat
© Prevenció Risc Escolar, S.L.