Prevenció Risc Escolar


Edifici > Béns mobles i materials > Portada

Un dels elements fonamentals per a la prevenció d'accidents a l'escola és disposar d'una estructura física adequada. En aquest sentit, a més de comptar amb uns edificis i instal·lacions segures, és precís vetllar perquè els bens mobles i el material que permeten desenvolupar l'activitat educativa i docent siguin els més adients també des de la perspectiva d'evitar els accidents.

Respectar la normativa vigent en matèria de seguretat i higiene és un primer pas, però, no obstant, serà convenient conèixer l'accidentalitat que es dóna en el propi centre per detectar i preveure aquelles situacions de risc no previstes que puguin tenir relació amb uns mobles o material inadequat o amb un ús del mateix incorrecte.

Tal com succeeix amb els edificis, mereix un anàlisi específic el tipus de mobiliari i material necessari a l'escola infantil, donada l'edat dels infants i la combinació de manca d'autonomia i necessitat d'explorar que els caracteritza. També el tipus d'activitat que es desenvolupa en l'escola infantil exigeix disposar d'un material específic que no pot donar l'esquena a les necessitats de seguretat i prevenció d'accidents i malalties.

El mobiliari i material específic propi dels espais escolars més singulars, com són els laboratoris, els tallers de tecnologia o d'especialitats professionals i les instal·lacions esportives necessiten també una atenció especial. Les dades sobre accidentalitat indiquen que amb mesures simples al respecte és possible millorar molt la seguretat d'alumnes i docents a l'escola.


Document extret de www.prevencio.cat
© Prevenció Risc Escolar, S.L.