Prevenció Risc Escolar


Edifici > Edifici i instal·lacions > Portada

Un dels elements fonamentals per a la prevenció d'accidents a l'escola és disposar d'una estructura física adequada. En concret, els edificis i les instal·lacions que permeten desenvolupar l'activitat educativa i docent han d'estar dissenyats i construïts de forma que s'evitin els accidents, a més de respectar la normativa vigent en matèria de seguretat i higiene.

Com en matèria de prevenció no està tot dit, serà interessant conèixer l'accidentalitat que es dóna en el propi centre i detectar, si fos el cas, aquells punts negres que puguin resoldre's mitjançant les reformes estructurals oportunes. En qualsevol cas les aules, les escales, l'entrada del centre són espais comuns, utilitzats per tota la comunitat educativa que han d'adequar-se al tipus d'us que vindrà determinat, en gran mida, per les edats dels alumnes. Per això es dedica un apartat especial a l'escola infantil en tant que els espais que utilitzen els més menuts han de tenir uns requisits molt específics.

En relació a les aules, l'equipament més generalitzat en un centre educatiu, és important vetllar perquè la seva acústica sigui la més favorable. Tant la veu dels docents, com el mateix ambient de treball i relació entre alumnes, en sortiran perjudicats per una insonorització insuficient.

Altres espais escolars com els laboratoris i els tallers de tecnologia o d'especialitats professionals, més propis d'alumnes grans, mereixen una especial atenció pel tipus d'activitat que en ells es desenvolupa, generalment amb més risc que la resta de classes. Com succeeix també amb les instal·lacions esportives, en les que tant l'activitat que es desenvolupa com els marges d'autonomia que es despleguen poden donar lloc a l'aparició de més riscos.

Finalment, altres espais com són les cuines i els menjadors, o bé els sistemes de ventilació, pels riscos d'encomanar malalties i de provocar altres emergències molt específiques tenen també un lloc destacat en aquesta secció.


Document extret de www.prevencio.cat
© Prevenció Risc Escolar, S.L.