Prevenció Risc Escolar


Gestió de la prevenció > Gestors i funcions > Servei de Prevenció > Servei de Prevenció Propi (SPP) o Mancomunat

És obligatori disposar d'un Servei de Prevenció Propi o Mancomunat si l'empresa té més de 500 treballadors (o més de 250 treballadors si l'activitat de l'empresa està inclosa a l'Annex I del Reial decret 39/1997), o si així ho determina l'autoritat laboral. Cal passar una auditoria del sistema de prevenció.


Poden constituir un Servei de Prevenció Mancomunat les empreses que es trobin en qualsevol de les situacions següents:


Document extret de www.prevencio.cat
© Prevenció Risc Escolar, S.L.