Prevenció Risc Escolar


Gestió de la prevenció > Gestors i funcions > Comité de Seguretat i Salut

El Comitè de Seguretat i Salut és un òrgan de representació paritari, creat per l'empresa i els treballadors, sent la seva funció fonamental arribar a acords en matèria de Prevenció de Riscos Laborals, de forma que ambdues parts col·laborin en la seva aplicació.

Aquesta funció es materialitza en:


Document extret de www.prevencio.cat
© Prevenció Risc Escolar, S.L.