I Jornada de Prevenció i Salut Escolar

Moderadora: Dra. Rosa Nomen
  • Un model de Medicina del Treball en personal docent. [Descàrrega]
    La presentació està enfocada en explicar un model de VS per al col•lectiu docent amb un itinerari d'actuacions, així com exposar el resultat estadístic d'una mostra de 500 treballadors del col•lectiu docent que durant el 2010 varen acudir a fer-se el reconeixement mèdic a la Societat de Prevenció de Asepeyo.
  • La veu, factor crític en la salut docent. [Descàrrega]
    La presentació tindrà tres eixos: la importància de la veu en l'acte docent, la vulnerabilitat de la veu del docent i les mesures preventives. Evitarem fer una exposició de coneixements bàsics i de patologia. Reflexionarem i treballarem la creació d’una consciència sobre la necessitat d'actuar per part dels docents com individus i a les institucions com organitzacions saludables.
  • L'escola com organització saludable. Factors de risc i satisfacció. [Descàrrega]
    Les estratègies de prevenció dels riscos laborals a l’escola passen cada vegada més per interrogar-se sobre la influència que exerceix l’escola-organització, com a estructura de treball i com a cultura professional compartida, sobre la salut i el benestar docent. Si bé els riscos laborals docents són inherents a la professió, diverses recerques ens mostren enormes variacions entre la prevalença i els nivells de risc entre uns centres i altres. Aquesta realitat, contrastada empíricament, ens permet plantejar-nos l’existència d’escoles saludables i escoles malaltes. Quins són els factors que ho determinen? Si bé els discursos més tradicionals han vinculat l’esgotament i el desgast professional a factors com el salari, les ràtios o la tipologia d’alumnes, les conclusions apunten com a escola més saludable a aquelles que la seva organització i gestió pedagògica s’acosta al model que genèricament es coneix com “escola que aprèn”.