I Jornada de Prevenció i Salut Escolar

  • Integrar la prevenció en la gestió escolar. [Descàrrega]
    La modificació de l’article 14.2 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, determina l’obligatorietat de la integració de l’activitat preventiva en l’empresa, que s’ha de concretar en el Pla de prevenció. Així, es passa d’un model previ basat en actuacions més especialitzades a un model centrat en activitats integrades. El Pla de prevenció ha de tenir com a objectiu garantir la seguretat i salut dels treballadors i, com a mitjà per aconseguir-ho, ha d’integrar l’activitat preventiva en l’empresa, que s’ha de basar en dos elements fonamentals: l’avaluació de riscos i la planificació de l’activitat preventiva.
  • Observatori de riscos docents a l'escola concertada de Catalunya. Anàlisi i valoració de resultats. [Descàrrega]
    Després d’uns anys d’estudi dels riscos laborals a la docència i conscient de la importància de la prevenció, el SAIP ha creat l’Observatori de Riscos Docents amb l’objectiu d’avaluar els nivells de risc dels docents d’escoles concertades i emprendre accions per promoure la salut a la docència. Amb aquest motiu, s’ha elaborat el Qüestionari de Salut Percebuda del Docent, qüestionari amb quatre escales i 5 subescales. Van respondre aquest qüestionari 6.864 docents de 169 centres educatius i en el curs 2009-10 han participat un total de 950 docents de 30 centres educatius. A partir de l’anàlisi estadístic, presentem els resultats més significatius amb l’objectiu que serveixin d’orientació per a properes mesures preventives.
  • Corresponsabilitat en la prevenció dels riscos: estratègies de sensibilització i formació.
    L'àrea de programes de formació de la subdirecció general de formació i desenvolupament del personal docent, té l'encàrrec, entre d'altres, de dissenyar accions formatives amb l'objectiu de millorar la qualitat de la salut del personal docent i, d'altres amb la finalitat de promocionar l'educació per a la salut d'infants i joves. També planifiquem formació adreçada a les persones coordinadores de la prevenció de riscos laborals als centres docents. Tal com indica el títol, la meva idea és insistir-hi en la necessària col•laboració de tots els membres de la comunitat escolar per tal d'aconseguir una escola saludable per a tothom. Voldria compartir, amb totes les persones assistents, les reflexions que es susciten en el moment de dissenyar les accions formatives que tenen un caràcter de sensibilització primer i de formació per a la millora personal i el desenvolupament professional després, posant èmfasi en la diferència que hi ha entre el que creiem que som o que fem i el que realment fem. També presentaré els recursos que en aquests moments estan disponibles a les pàgines web del Departament d'Educació, en temes relacionats amb la salut.