I Jornada de Prevenció i Salut Escolar

  • Danys no intencionats dels alumnes. Estudi de la seva incidència i tipologia. [Descàrrega]
    Els danys no intencionats dels alumnes –tradicionalment anomenats accidents– esdevenen un problema per a la salut i seguretat dels escolars. Per a la seva prevenció, resulta fonamental un coneixement acurat mitjançant la categorització i anàlisi dels factors més rellevants d’aquest fenomen. Les diferents investigacions desenvolupades en el marc de l’Observatori de Riscos, han permès construir i validar un instrument de registre dels danys no intencionats, que ja ha estat integrat en tot un seguit de centres escolars de Catalunya. Els resultats, obtinguts a partir d’una població que supera els 20.000 alumnes per any, permeten identificar les característiques principals dels danys no intencionats de l’alumnat i, alhora, mostren una sèrie de tendències i patrons sobre els principals factors de risc que cal abordar des de la prevenció.
  • Incidents crítics. Responsabilitats i propostes de gestió. [Descàrrega]
    Cada dia els alumnes dels nostres centres tenen més activitats esportives i lúdiques que augmenten el risc d’accidents propis de l’activitat acadèmica. Les lleis no fan responsable a ningú si l’accident és ocasionat fortuïtament en el joc, o degut a la imprudència del propi alumne. Aquests casos, tot i ser els més freqüents, no són objecte de cobertura per part de les assegurances convencionals. Us presentarem una eina que porta en funcionament 19 anys, i que va néixer per tal de solucionar aquells casos en els quals els alumnes han estat víctimes d’accidents sense negligència o culpa per part de l’escola o del seu personal. L’objectiu és garantir que rebin la indemnització adequada, evitant així els recursos als Tribunals, sempre enutjosos i de resultats imprevistos.
  • Prevenció i educació per a la salut des del projecte educatiu i curricular: reflexions a partir d'una experiència de treball amb alumnes a l'entorn de l'ergonomia. [Descàrrega]
    Alumnes i professors han d’interactuar durant gran part del temps en un entorn artificial que no ha estat dissenyat tenint en compte les seves característiques. L’experiència “Ergonomia participativa” descriu com els alumnes del Cicle Inicial de Primària són capaços d’aportar una visió crítica del seu entorn i dissenyar millores de canvi a partir d’argumentacions i reflexions en grup. L’objectiu que es vol aconseguir és donar eines als professionals per tal de desenvolupar en l’alumne hàbits preventius, convertir l’alumne en protagonista del disseny, desenvolupar un esperit crític constructiu i millorar els seus aprenentatges.