I Jornada de Prevenció i Salut Escolar

  • L'Escola Saludable: de la prevenció del risc a la promoció de la salut.
    La salut dels individus està determinada tant per factors individuals i l’estil de vida com per factors contextuals com les xarxes socials i comunitàries així com també i el conjunt de les condicions de vida, influïdes pel marc polític, socioeconòmic, cultural i mediambiental. A partir del paradigma de la promoció de la salut dels individus i les comunitats a les quals pertanyen, la Conferència Internacional de Promoció de la Salut de 1986, amb seu a Ottawa va delimitar què vol dir treballar per a la promoció de la salut en cinc línies d’acció: promoure polítiques intersectorials que canviïn les condicions de vida i possibilitin l’equitat en salut, afavorir entorns socials segurs i saludables, on es pugui viure i fer realitat les premisses de la salut, possibilitar el desenvolupament de les capacitats i potencialitats personals(educació per la salut), estimular l’acció comunitària, per tal de fer real la participació de la comunitat en les decisions i solucions dels seus problemes de salut. Parlarem de com l’escola pot ser un instrument privilegiat de treball de cadascuna d’aquestes línies de treball per esdevenir autènticament protectora i promotora de la salut.