I Jornada de Prevenció i Salut Escolar

  • Llei de Prevenció i Escola. Principis clau i punts crítics. [Descàrrega]
    L’objectiu d’aquesta ponència és analitzar la presència dels riscos psicosocials en l’àmbit docent i la seva relació amb la llei de prevenció de riscos laborals. Oferirem informació sobre alguns articles de la LPRL i els riscos de caràcter psicosocial més freqüents en l’educació i les seves conseqüències sobre els treballadors, així com de les dades estadístiques sobre la seva prevalença. Oferirem informació sobre un programa d’intervenció per tal de millorar els problemes de salut psicosomàtics dels docents i dels resultats obtinguts.