Prevenció Risc Escolar
Català
Català   Castellà Castellano
 
Cercar:
 
Gestors i funcions
 Portada
 Legislació
 Titular i/o Direcció
 Delegats de Prevenció
 Comité de Seguretat i Salut
 Servei de Prevenció
També et pot interessar:
  Llei de Prevenció
  Darreres publicacions
  ABC de la Prevenció
   
Treballes a una escola?
 
Fletxa Titular i/o Direcció
Imatge llibres

La Llei de Prevenció de Riscos Laborals ens obliga, entre altres coses, a:

 • El nomenament de Delegats de Prevenció i Constitució del Comitè de Seguretat i Salut en escoles de més de 50 treballadors.

 • La identificació i avaluació de riscos i a planificar l'acció preventiva.


Per això és convenient que des de la Direcció:

 • Es vetlli perquè els Delegats i el Comitè realitzin les seves tasques oportunes: reunions, formació, informació..., a fi de vetllar per la seguretat de l'escola.

 • Es formi i s'informi als treballadors sobre les mesures d'emergència, les maneres de reduir riscos i la forma de tenir una correcta vigilància de la salut.

 • Es faci una reunió amb el personal de neteja i manteniment per parlar de la seva seguretat i fer que signin un escrit conforme estan al corrent. Cal parlar especialment de la utilització d'escales manuals i sobre la manera de netejar els vidres.

 • Amb el personal de cuina i menjador cal reunir-se per parlar de la seva seguretat i fer que signin un escrit conforme estan assabentats. Fora bo lliurar i comentar els materials dels quals disposem sobre la Prevenció a la cuina. En el cas de tractar-se d'un servei subcontractat cal fer signar un escrit conforme estan en regla i el personal està assabentat de les normes de prevenció.

 • Amb el personal de l'escola infantil, donades les seves característiques especials, és interessant fer una reunió a part. Fora bo lliurar i comentar els materials sobre prevenció a l'escola infantil dels quals disposem.

 • Pel que fa al personal que vigila els patis o fa esport extraescolar, també és interessant fer una reunió per tractar el tema de la prevenció. Com en els altres casos es pot lliurar i comentar materials.

 • En cas que l'escola faci obres per un valor superior als 450.759,08 € (RD 1627/1997), cal exigir a l'empresa un Pla de Seguretat i Salut de l'obra i és important supervisar que es compleixi. Qualsevol incidència ha de ser anotada en el Llibre d'Incidències.

 • Cal fer una reunió per parlar el tema de la prevenció amb tot el personal docent per comentar la seguretat dels alumnes i del personal. Fora convenient lliurar material i comentar-lo.

 • A tota escola ha d'haver un Pla d'Emergència i Evacuació i, un cop a l'any, s'ha de realitzar un simulacre d'evacuació del centre.


Recordeu que la titularitat de l'Escola es, en la nova legislació de Riscos Laborals (art. 24,3), la responsable de supervisar i coordinar que les empreses que treballen dins de l'escola compleixin les mides de seguretat.

Imprimir
 
     
 
Assegurances GASSIOT
Universitat Ramon Llull
Catalana Occident
Fundació Escola Cristiana
Agrupació Escolar Catalana
© Prevenció Risc Escolar, S.L.