Prevenció Risc Escolar
Català
Català   Castellà Castellano
 
Cercar:
 
Gestors i funcions
 Portada
 Legislació
 Titular i/o Direcció
 Delegats de Prevenció
 Comité de Seguretat i Salut
 Servei de Prevenció
També et pot interessar:
   Llei de Prevenció
   Darreres publicacions
   ABC de la Prevenció
   
Treballes a una escola?
 
Fletxa Legislació
Imatge llibres

Reial Decret 39/1997

Article 8: Necessitat de la planificació

Quan el resultat de la evacuació evidenciï situacions de risc, l'empresari ha de planificar l'activitat preventiva que hi escaigui amb la finalitat d'eliminar o controlar i reduir els riscos esmentats, d'acord amb un orde de prioritats segons la magnitud i el nombre de treballadors exposats a aquests riscos.

En la planificació d'aquesta activitat preventiva s'ha de tenir en compte l'existència, si s'escau, de disposicions legals relatives a riscos específics, com també els principis d'acció preventiva que assenyala l'article 15 de la Llei de Prevenció de riscos laborals.


Article 9: Contingut

  1. La planificació de l'activitat preventiva ha d'incloure, en tot cas, els mitjans humans i materials necessaris, com també l'assignació dels recursos econòmics necessaris per a la consecució dels objectius proposats.

  2. Igualment, han de ser objecte d'integració en la planificació de l'activitat preventiva les mesures d'emergència i la vigilància de la salut que preveuen els articles 20 i 22 de la Llei de Prevenció de Riscos
    Laborals, com també la informació i la formació dels treballadors en matèria preventiva i la coordinació de tots aquests aspectes.

  3. L'activitat preventiva s'ha de planificar per a un període determinat establint les fases i les prioritats del seu desenvolupament segons la magnitud dels riscos i el nombre de treballadors exposats a aquests riscos, com també el seu seguiment i control periòdic. Si el període en què es duu a terme l'activitat preventiva és superior a l'any, cal establir un programa anual d'activitats.
Imprimir
 
     
 
Assegurances GASSIOT
Universitat Ramon Llull
Catalana Occident
Fundació Escola Cristiana
Agrupació Escolar Catalana
© Prevenció Risc Escolar, S.L.