Prevenció Risc Escolar
Català
Català   Castellà Castellano
 
Cercar:
 
Activitats dins del centre
 Portada
 Legislaciķ
 Escola Infantil
 Entrades i sortides
 Laboratoris i tallers
 Ed. Física i esports
 Plāstica
 Aula d'informātica
 Zona d'esbarjo
 Cuines i menjadors
També et pot interessar:
  Llei de Prevenciķ
  Darreres publicacions
  ABC de la Prevenciķ
   
Treballes a una escola?
 
Fletxa Treballant a l'aula de Tecnologia
Imatge llibres

En el conjunt d'accidents escolars, hi ha una elevada incidència de lesions, moltes vegades greus, produïdes per les màquines. En el nostres cas, orientarem bàsicament el coneixement de mesures preventives cap als riscos mecànics (agafaments, talls, projeccions d'objectes...) i els elèctrics.


Les condicions de treball

 • Cal mantenir les zones de pas dels llocs de treball sense obstacles, netes i ordenades.

 • No apilar materials davant d'extintors, presses de corrent, interruptors o quadres elèctrics.

 • Col·locar els materials de rebuig i les escombraries en recipients adequats i dur-los el més aviat possible al contenidor corresponent.

 • Eliminar immediatament taques de greix, oli o aigua del terra per evitar relliscades i caigudes.

 • Mantenir sempre calaixos i armaris tancats, quan no s'utilitzin, per a evitar cops.

 • No deixar arestes perilloses del mobiliari al costat de zones de pas.

 • Tot el material dipositat en prestatgeries ha d'estar ordenat, sense piles d'objectes que puguin caure. Caldrà tenir present el pes màxim que pot suportar el prestatge per no carregar-lo excessivament.

 • Per accedir a zones en alçada (prestatges, armaris, etc) caldrà utilitzar el material adequat (escales en condicions,etc).

 • Es vetllarà sempre perquè les condicions de treball siguin les òptimes (espai, llum, acústica, mobiliari, ordre, netedat, etc).

 • S'utilitzaran les eines i utensilis específics per a cada tasca.


El risc elèctric

 • Prevenir el deteriorament dels conductes elèctrics, protegint-los contra cremades produïdes per fonts de calor, per substàncies corrosives o per talls (arestes vives, aixafament continuat,etc).

 • No connectar mai un aparell si l'endoll o el suport de la paret presenten defectes o no són els adequats.

 • No connectar a la corrent cap aparell directament amb els cables sense l'endoll corresponent.

 • Avisar ràpidament a la persona encarregada, de qualsevol incidència o averia que presenti un equip que funciona amb electricitat.

 • No tocar mai directament a una persona electritzada sense desconnectar la corrent. En cas que no fos possible, cal desenganxar-la de la font elèctrica amb un element aïllant (cadira de fusta, llistó de fusta, etc).

 • Evitar la utilització d'estufes elèctriques de radiació directa (barres de quars incandescents o catalítiques) ja que no disposen de termòstat i escalfen excessivament amb el conseqüent risc d'incendi. Es recomanable, si fos necessària, la utilització de calefactors d'aire.

 • No es posaran, encara que sigui de forma puntual, cables que creuin zones de pas.

 • En cas de fallida, anomalia, rescalfament o olor a cremat, desconnectar ràpidament la màquina del corrent elèctric.

 • No utilitzar màquines ni tirar cables a terra, en cas que aquest o el suport de la màquina estigui mullat.

 • Utilitzar les màquines únicament i específica per a la funció per la qual han estat dissenyades.

 • No manipular les parts internes de les màquines ni dels aparells elèctrics. Cal avisar el servei tècnic i/o de manteniment corresponent. Si es tracta d'una operació de caràcter lleu, desconnectar sempre l'equip de la font d'alimentació.


La il·luminació

 • Tota bona il·luminació d'un espai de treball i de pas evitarà els accidents, ja que és important poder veure el perill.

 • És important mantenir en bon estat tota la lluminària.

 • En un espai on s'estan utilitzant màquines i eines tallants, cal disposar les màquines de sobretaula fixes en zones correctament il·luminades, sense reflexes que puguin molestar l'usuari.

 • L'usuari no pot fer-se ombra quan treballa. Caldrà, doncs, instruir els alumnes tant en el correcte ús de les eines, màquines i utensilis, com en la posició més idònia per a utilitzar-les.


Les eines i les màquines

 • Utilitzar les màquines correctament, subjectant-les sempre pel mànec i no frenant l'eina, fulla o element en moviment o rotació amb la mà. Usar les proteccions que porta la mateixa màquina quan així ho recomani el fabricant.

 • No utilitzar les màquines amb les mans mullades i desconnectar-les de la corrent quan no s'utilitzin.

 • No portar roba fluixa, cadenes, polseres, rellotges, etc, que puguin provocar un agafament o enrotllament a la màquina, ja que les conseqüències poden ser molt greus.

 • Cal vigilar no treballar envoltat pel cable elèctric que alimenta la màquina que estem utilitzant i tenir cable suficient per a poder treballar sense que aquest estiri la màquina.

 • Totes les eines manuals s'utilitzaran únicament i específica per a la funció per a la qual han estat dissenyades.

 • Aquelles eines o utensilis amb fulles tallants o punxa han de portar protecció quan no s'estiguin utilitzant.

 • L'ordre és, una vegada més, molt important.

 • Vetllar perquè totes les eines siguin ergonòmicament correctes, sense mànecs lliscants o unions dèbils que puguin provocar un trencament sobtat.

 • La neteja de les màquines, broques, serres, etc, es farà sempre amb un pinzell. Els forats fets amb el trepant es netejaran amb paper de vidre o amb una llima, ja que és molt fàcil clavar-se una estella o una llimadura de ferro.

 • És obligatori instruir tots els usuaris de l'aula de tecnologia perquè facin un ús correcte de les màquines i de les eines.

 • Les condicions físiques poden limitar l'ús de determinades eines per part d'alguns alumnes. Cal tenir-ho molt present per evitar accidents innecessaris.

 • L'ús de cada eina comporta un exercici físic determinat, una posició concreta del cos i una força adequada. Tenir-ho present estalviarà possibles lesions musculars o accidents perfectament evitables.

 • Mai un alumne o grup d'alumnes pot quedar-se sol a l'aula.
Imprimir
 
     
 
Assegurances GASSIOT
Universitat Ramon Llull
Catalana Occident
Fundació Escola Cristiana
Agrupació Escolar Catalana
© Prevenció Risc Escolar, S.L.