Prevenció Risc Escolar
Català
Català   Castellà Castellano
 
Cercar:
 
Activitats dins del centre
 Portada
 Legislació
 Escola Infantil
 Entrades i sortides
 Laboratoris i tallers
 Ed. Física i esports
 Plàstica
 Aula d'informàtica
 Zona d'esbarjo
 Cuines i menjadors
També et pot interessar:
   Llei de Prevenció
   Darreres publicacions
   ABC de la Prevenció
   
Treballes a una escola?
 
Fletxa Utilització de substàncies químiques
Imatge llibres

Introducció

L'ús de substàncies químiques s'ha generalitzat en totes les activitats econòmiques, fins i tot en la vida domèstica. Moltes d'elles poden comportar, sense l'adopció de determinades precaucions, riscos per a la salut i el medi ambient. Els riscos químics poden ésser deguts a factors intrínsecs dels propis productes, o bé a factors externs relacionats fonamentalment amb la inseguretat amb que es manipulen. En funció de les seves característiques i la seva perillositat, aquests productes o les seves barreges poden ésser inflamables, tòxics, nocius, irritants i/o corrosius.


Criteris preventius bàsics

En treballar en un laboratori cal saber que...

Etiquetatge i fitxes de seguretat

  • Els envasos de substàncies perilloses han d'anar etiquetats pel fabricant o proveïdor i acompanyats de fitxes informatives de seguretat. Les etiquetes han d'indicar el nom, la concentració i les propietats de la substància, així com informació corresponent al fabricant i pictogrames indicant el tipus de perill, a més dels riscos específics (frases R ) i consells de prudència (fases S). Aquestes informacions han d'estar a l'abast dels usuaris.


Emmagatzematge

  • Es important limitar la quantitat de substàncies perilloses en els llocs de treball a les estrictament necessàries. Les substàncies s'haurien d'emmagatzemar agrupant-les per riscos comuns, en recipients segurs i hermètics. Els metàl·lics són els més segurs, els de vidre són fràgils i han de protegir-se, els de plàstic es deterioren per envelliment. En cap cas s'han d'utilitzar envasos de begudes per a guardar productes químics.

  • Les substàncies nocives i/o tòxiques només has d'estar a l'abast de les persones que estiguin autoritzades a utilitzar-les.


Manipulació

  • La majoria d'accidents amb substàncies químiques es presenten en la seva manipulació, especialment en el transvasament. Aquesta operació s'hauria de realitzar en llocs ben ventilats o que tinguin extracció localitzada i amb control de vessament. Les operacions de neteja de substàncies inflamables o corrosives han de realitzar-se amb la deguda precaució: ventilació, control dels possibles focus d'ignició, etc. Cal disposar de medis específics per a la neutralització i neteja de vessaments o fuites.

  • Posar a disposició dels usuaris els equips de protecció individual necessaris, especialment de cara i mans. Haurà de tenir-se en compte que les característiques de l'equip siguin les adequades a la substància que es manipula (per exemple, uns guants de làtex es deterioren ràpidament en contacte amb un dissolvent, en aquest cas han de ser de nitril). En tot cas el fabricant dels guants ha d'informar en el fullet d'instruccions contra quines substàncies protegeixen.


Procediments escrits de treball

  • En totes les operacions en les quals intervinguin substàncies perilloses han d'establir-se procediments escrits de treball en els quals s'indiquin, juntament amb la seqüència d'operacions que s'han de realitzar, les degudes mesures preventives.


Pla d'Emergència

  • És molt important, en previsió de situacions que puguin revestir especial perillositat, ultrapassant inclòs els límits del propi local.
Imprimir
 
     
 
Assegurances GASSIOT
Universitat Ramon Llull
Catalana Occident
Fundació Escola Cristiana
Agrupació Escolar Catalana
© Prevenció Risc Escolar, S.L.