Prevenció Risc Escolar
Català
Català   Castellà Castellano
 
Cercar:
 
Edifici i instalˇlacions
 Portada
 Legislació
 Escola Infantil
 Insonorització d'aules
 Laboratoris i tallers
 Instalˇlacions esportives
 Cuines i menjadors
 Instalˇlacions de ventilació
També et pot interessar:
   Llei de Prevenció
   Darreres publicacions
   ABC de la Prevenció
   
Treballes a una escola?
 
Fletxa Revisió periňdica
Imatge llibres

Per comprovar l'adequació al que preveu aquest Decret i la resta de normativa específica aplicable, les instal·lacions d'alt risc del nostre àmbit estan subjectes a revisió, amb una periodicitat de quatre anys. La revisió periòdica correspon a entitats o serveis, públics o privats, amb sol·licitud prèvia de la persona titular de la instal·lació, i s'acredita mitjançant el corresponent certificat de revisió. La revisió periòdica ha d'incloure les instal·lacions, els programes d'autocontrol i el registre de les operacions de manteniment, neteja i desinfecció.

El certificat de revisió és el document emès per una entitat o servei autoritzat que acredita, pel que fa a les operacions de manteniment, neteja i desinfecció a que esta subjecte una instal·lació d'alt risc, l'adequació a les condicions fixades en aquest Decret i una altra normativa específica aplicable en aquesta matèria.

Els certificats de revisió s'han d'expedir per triplicat: L'entitat o servei de revisió autoritzat se n'ha de quedar un exemplar, n'ha de trametre un segon exemplar a l'Ajuntament del terme municipal on estigui ubicada la instal·lació i n 'ha de lliurar el tercer a la persona titular d'aquesta, que l'ha de conservar a disposició dels serveis d'inspecció. El termini de vigència del certificat de revisió periòdica és de quatre anys. Prèviament a que finalitzi aquest termini, la persona titular de la instal·lació ha de sol·licitar una nova visita de control a una entitat o un servei de revisió periòdica autoritzada.

Imprimir
 
     
 
Assegurances GASSIOT
Universitat Ramon Llull
Catalana Occident
Fundació Escola Cristiana
Agrupació Escolar Catalana
© Prevenció Risc Escolar, S.L.