Prevenció Risc Escolar
Català
Català   Castellà Castellano
 
Cercar:
 
Edifici i instalˇlacions
 Portada
 Legislació
 Escola Infantil
 Insonorització d'aules
 Laboratoris i tallers
 Instalˇlacions esportives
 Cuines i menjadors
 Instalˇlacions de ventilació
També et pot interessar:
   Llei de Prevenció
   Darreres publicacions
   ABC de la Prevenció
   
Treballes a una escola?
 
Fletxa Registre d'operacions
Imatge llibres

Les persones titulars de les instal·lacions considerades d'alt risc han de disposar d'un registre de les operacions de manteniment, neteja i desinfecció en el qual constin les anotacions següents:

  • Operacions de manteniment, neteja i desinfecció efectuades, tant periòdiques com en continu, data de la seva realització, protocol seguit, productes utilitzats, dosi emprada i temps d'actuació. Quan aquestes operacions siguin efectuades per una empresa contractada, aquesta, a més, ha de lliurar un document descriptiu de les actuacions efectuades en el qual figuri, com a mínim, la informació de l'annex 2 (certificat de neteja i desinfecció).

  • Data de realització de qualsevol altra operació de manteniment (neteges parcials, reparacions, verificacions, etc.), amb el detall de la tasca realitzada, així com qualsevol altre tipus d'incidència i de mesures adoptades.

  • Data de la presa de mostres i resultats de les anàlisis de l'aigua.

  • Signatura de la persona responsable tècnica de les operacions realitzades i de la persona responsable de la instal·lació. El registre d'operacions de manteniment, neteja i desinfecció ha d'estar a disposició de les persones i/o entitats autoritzades que desenvolupin les funcions de revisió tècnica, així com dels serveis d'inspecció de les administracions competents.
Imprimir
 
     
 
Assegurances GASSIOT
Universitat Ramon Llull
Catalana Occident
Fundació Escola Cristiana
Agrupació Escolar Catalana
© Prevenció Risc Escolar, S.L.