Prevenció Risc Escolar
Català
Català   Castellà Castellano
 
Cercar:
 
Edifici i instalˇlacions
 Portada
 Legislació
 Escola Infantil
 Insonorització d'aules
 Laboratoris i tallers
 Instalˇlacions esportives
 Cuines i menjadors
 Instalˇlacions de ventilació
També et pot interessar:
  Llei de Prevenció
  Darreres publicacions
  ABC de la Prevenció
   
Treballes a una escola?
 
Fletxa Noves instalˇlacions i reformes de les actuals
Imatge llibres

A les instal·lacions de nova construcció, en la fase de disseny, així com en les modificacions i reformes de les instal·lacions existents, s'han de tenir en compte les mesures següents:

 • La xarxa interna d'aigua ha de garantir la total estanquitat i l'aïllament, així com la correcta circulació de l'aigua, evitant que s'estanqui.

 • La xarxa interna ha de disposar d'un sistema de vàlvules de retenció segons la norma UNE-EN 1717, que evitin retorns d'aigua per pèrdua de pressió o disminució del cabal subministrat, sempre que sigui necessari per tal d'evitar barreges d'aigua de diferents circuits, qualitats o ús.

 • S'ha de procurar que la temperatura de l' aigua freda no superi els 20°C i evitar la transferència d'escalfor des de les canonades d'aigua calenta, aïllant les canonades d'aigua freda, si els recorreguts són paral·lels, o allunyant suficientment les canonades d'aigua freda i calenta.

 • La temperatura de l'aigua en el circuit d'aigua calenta no ha de ser inferior a 50°C en el punt més allunyat del circuit o a la canonada de retorn, a l'acumulador. La instal·lació ha de permetre que l'aigua arribi a una temperatura de 70°C.

 • En cas que s'utilitzi un sistema d'aprofitament tèrmic, que disposi d'un acumulador amb aigua que ha de ser consumida i en el qual no s'asseguri de forma contínua una temperatura pròxima als 60°C, s' ha de garantir posteriorment que s'arribi a aquesta temperatura, en un altre acumulador final, prèviament a la seva distribució per al consum.

 • Si el circuit disposa de dipòsits, han d'estar situats en llocs accessibles per a la inspecció, neteja, desinfecció i presa de mostres i han d'estar tapats amb una coberta impermeable que ajusti perfectament i que permeti l'accés a l'interior. Els dipòsits situats a l'aire lliure han d'estar ai1lats tèrmicament. Si hi ha dipòsits de cua, han de ser independents i dotats de vàlvules antiretorn, per tal que l'aigua del dipòsit no pugui entrar a la xarxa interna. Els dipòsits s'han de poder buidar completament. Per tal de garantir el nivell de clor residual a la xarxa interna, en cas necessari, s'instal·laran a l'entrada del dipòsit dosificadors en continu de clor.

 • Els equips han de ser accessibles per a la inspecció, neteja, desinfecció i presa de mostres.

 • Els materials en contacte amb l'aigua han de ser capaços de resistir l'acció de la temperatura i dels desinfectants. S'han d'evitar els que afavoreixin el creixement de microorganismes.

 • La xarxa interna d'aigua ha de garantir que hi hagin suficients punts de purga per tal de poder buidar completament la instal·lació.

 • S'ha d'assegurar una temperatura homogènia en tota l'aigua emmagatzemada en els acumuladors d'aigua calenta i s'ha d'evitar el refredament de zones interiors.
Imprimir
 
     
 
Assegurances GASSIOT
Universitat Ramon Llull
Catalana Occident
Fundació Escola Cristiana
Agrupació Escolar Catalana
© Prevenció Risc Escolar, S.L.