Prevenció Risc Escolar
Català
Català   Castellà Castellano
 
Cercar:
 
Edifici i instalˇlacions
 Portada
 Legislació
 Escola Infantil
 Insonorització d'aules
 Laboratoris i tallers
 Instalˇlacions esportives
 Cuines i menjadors
 Instalˇlacions de ventilació
També et pot interessar:
  Llei de Prevenció
  Darreres publicacions
  ABC de la Prevenció
   
Treballes a una escola?
 
Fletxa Activitats de manteniment, neteja i desinfecció
Imatge llibres

Les instal·lacions de risc estan subjectes a normes d'autocontrol basades en el sistema d'anàlisi de perills i punts de control crítics. Per a les instal·lacions d'alt risc s'han d'elaborar i aplicar programes de manteniment higiènico-sanitari adequats a les seves característiques, que han d'incloure, almenys, les activitats següents:

 1. Elaboració d'un plànol de cada instal·lació que prevegi tots els seus components, que s'ha d'actualitzar cada vegada que se'n realitzi alguna modificació. Aquest plànol ha de recollir les zones o els punts crítics en que s'ha de facilitar la presa de mostres d'aigua.

 2. Programa de manteniment que defineixi els punts crítics de la instal·lació, els paràmetres a mesurar i els procediments a seguir, així com la periodicitat de cada activitat de manteniment, per assegurar-ne el funcionament correcte.

 3. Programa de tractament de l'aigua que n'asseguri la seva qualitat. Aquest programa ha d'incloure els productes, les dosis i els procediments a emprar, així com els paràmetres de control físics, químics i biològics, els mètodes de mesura i la periodicitat de les anàlisis.

 4. Programa de neteja i desinfecció preventiva i en continu de tota la instal·lació per assegurar que funciona en condicions de seguretat, establint clarament els procediments, els productes i les dosis a utilitzar, les precaucions a tenir en compte, i la periodicitat de cada activitat.

 5. Implementació d'un registre de les activitats de manteniment de cada instal·lació que reculli totes les incidències, les activitats realitzades, els resultats obtinguts i les dates de parades i engegades tècniques de la instal·lació, incloent-ne el motiu.


Els programes de manteniment higiènico-sanitari, de neteja i desinfecció de sistemes d'aigua sanitària freda i calenta s'han de ajustar als procediments previstos a l'annex 3 del Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s'estableixen els criteris higiènico-sanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi, o als protocols fixats per altres legislacions o per organismes nacionals o internacionals d'eficàcia equivalent.

Aquest mateix annex marca que les instal·lacions d'aigua freda de consum humà i d'aigua calenta sanitària s'han de netejar i desinfectar, com a mínim, un cop a l'any per empreses o personal autoritzat per realitzar aquesta tasca, adaptant-se als protocols descrits en el propi annex.

També destaca que per sistemes d'aigua calenta sanitària és necessària la revisió de l'estat de conservació i neteja de les instal·lacions. Aquesta revisió consta de:

 • Revisió trimestral en els dipòsits acumuladors.

 • Mensualment , revisió en un número representatiu, rotatori al llarg de l'any, dels punts terminals de la xarxa interior (aixetes i dutxes), de forma que a final d'any s'hagin revisat tots els punts terminals de la instal·lació.

 • Purga mensual de vàlvules de drenatge de les canonades i, setmanalment, la purga del fons dels acumuladors.

 • També, setmanalment, s'obriran les aixetes i dutxes d'habitacions o instal·lacions no utilitzades, deixant córrer l'aigua uns minuts.

 • El control de la temperatura es farà diàriament en els dipòsits finals d'acumulació, on la temperatura no haurà de ser inferior a 60º C i, mensualment, en un número representatiu d'aixetes i dutxes (mostra rotatòria), inclosos els més propers i els més allunyats dels acumuladors, no havent de ser inferior a 50º C. A final d'any s'han d'haver comprovat tots els punts finals de la instal·lació.


Aquestes tasques poden ser realitzades per personal de la pròpia escola , havent d'anotar les dades obtingudes en un llibre de registre que solen proporcionar les empreses autoritzades a la neteja i desinfecció anual dels sistemes d'aigua calenta sanitària i aigua freda de consum humà.

Com a mínim, anualment es realitzarà una determinació de Legionel·la en mostres de punts representatius de la instal·lació (segons dades facilitades per algunes de les empreses autoritzades a dur a terme aquestes determinacions s'han de realitzar aproximadament en un 10% dels punts representatius).

En els sistemes d'aigua freda de consum humà s'ha de revisar l'estat de conservació i neteja de la instal·lació trimestralment en els dipòsits i mensualment en un número representatiu, rotatori al llarg de l'any, dels punt terminals de la xarxa interior (aixetes i dutxes), de forma que a final d'any s'hagin revisat tots els punts terminals de la instal·lació. La temperatura es comprovarà mensualment en el dipòsit, de forma que es mantingui el més baix possible, procurant, on les condicions climatològiques ho permetin, una temperatura inferior a 20º C. Quan l'aigua freda de consum humà provingui d'un dipòsit, es comprovaran els nivells de clor residual lliure o combinat en un número representatiu dels punts terminals, i si no arriben als nivells mínims (0,2 mg/l) s'instal·larà una estació de cloració automàtica, dosificant sobre una recirculació del mateix, amb un cabdal del 20% del volum del dipòsit.

Imprimir
 
     
 
Assegurances GASSIOT
Universitat Ramon Llull
Catalana Occident
Fundació Escola Cristiana
Agrupació Escolar Catalana
© Prevenció Risc Escolar, S.L.